right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Marek, 13. kapitola

 1. Když vyšel z chrámu, jeden z jeho učedníků mu řekl, "Učiteli, podívej se na to, jaké to jsou kameny a jaké budovy!"
 2. Ježíš mu odpověděl, „Vidíš všechny ty velkolepé budovy? Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl shozen dolů."
 3. Když si sedl na Olivetské hoře, naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho v soukromí zeptali,
 4. „Řekni nám, kdy se tyto věci stanou? Jaké bude znamení, že se tyto věci naplní?"
 5. Ježíš jim odpověděl a začal jim říkat, „Buďte opatrní, ať vás nikdo nesvede.
 6. Protože mnozí přijdou v mém jménu a řeknou, 'Já jsem on' a svedou mnohé.
 7. Až uslyšíte o válkách a válečné zvěsti, netrapte se tím. Protože to vše se musí stát, ale to ještě nebude konec.
 8. Protože národ povstane proti národu a království proti království. A na různých místech budou zemětřesení a hladomory. Všechny tyto věci jsou začátek porodních bolestí.
 9. Ale dávejte si pozor, protože vás vydají soudům. Budou vás bít v synagogách. Budete stát před vládci a králi kvůli mně a na svědectví jim.
 10. Dobrá zpráva musí být nejdříve kázána všem národům.
 11. Když vás povedou pryč a vydají vás, nedělejte si předem starosti ani nepřemýšlejte o tom, co budete říkat, ale řekněte to, co vám bude v tu hodinu dáno. Protože to nejste vy, kdo mluví, ale Duch Svatý.
 12. Bratr vydá svého bratra na smrt a otec své dítě. Děti povstanou proti svým rodičům a způsobí, že budou vydáni na smrt.
 13. Všichni lidé vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ten, kdo vytrvá do konce, ten bude zachráněn.
 14. Ale když uvidíte ohavnost zpustošení, o které mluvil prorok Daniel, jak stojí, kde nemá (ať čtenář rozumí), pak ať ti, kdo jsou v Judsku utečou do hor,
 15. a ten, kdo bude na střeše, ať nechodí dolů ani nejde dovnitř, aby si vzal cokoliv z domu.
 16. Ten, kdo je na poli, ať se nevrací pro své oblečení.
 17. Ale běda těm, kdo čekají dítě a kojícím matkám v těch dnech!
 18. Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě.
 19. Protože tehdy bude velké soužení, takové jako nebylo od začátku stvoření, které Bůh stvořil až doteď, a už nikdy nebude.
 20. Kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebylo by zachráněno žádné tělo, ale kvůli vyvoleným, které vybral, ty dny zkrátil.
 21. Pokud vám pak někdo řekne, 'Hle, tady je Kristus,' nebo, 'Podívej, tam je,' nevěřte tomu.
 22. Protože povstanou falešní kristové a falešní proroci a budou předvádět divy a zázraky, aby svedli, kdyby to bylo možné, i vyvolené.
 23. Ale vy buďte bdělí. Hle, řekl jsem vám všechny věci předem.
 24. Ale v těch dnech po tom soužení, ztmavne slunce, měsíc nevydá své světlo,
 25. hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích budou otřeseny.
 26. Pak uvidí Syna člověka přicházet s oblaky s velkou mocí a slávu.
 27. Pak pošle své anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů, od konců země po konce oblohy.
 28. Naučte se od fíkovníku podobenství. Když jeho větve změknou a vyraší listy, víte, že léto je blízko,
 29. Tak i vy, když uvidíte, že se dějí všechny tyto věci, vězte, že je to blízko, za dveřmi.
 30. Myslím to vážně, že tato generace nepomine, než se všechny tyto věci stanou.
 31. Nebe a země pominou, ale moje slova nepominou.
 32. Ale o tom dni a té hodině nikdo neví, dokonce ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.
 33. Dávejte pozor, buďte bdělí a modlete se, protože nevíte, kdy bude ten čas.
 34. Je tomu jako s mužem, který cestoval do jiné země, opustil svůj dům a svým služebníkům dal autoritu a každému jeho práci a také přikázal vrátnému, aby dával pozor.
 35. Dávejte tedy pozor, protože nevíte, kdy pán domu přijde, jestli večer nebo o půlnoci nebo když kokrhá kohout nebo ráno,
 36. aby nezjistil, že spíte, kdyby přišel náhle.
 37. To, co vám říkám, říkám všem: Dávejte pozor."