home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Juda, 1. kapitola

 1. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakuba, těm, kteří jsou povolaní, milovaní Bohem Otcem a zachovávání pro Ježíše Krista.
 2. Ať máte stále více slitování, pokoje a lásky.
 3. Drazí, byl jsem celý dychtivý, abych vám napsal o našem společném spasení, ale jsem nucený vám napsat a naléhat na vás, abyste tvrdě bojovali o víru, která byla jednou svěřena svatým.
 4. Protože jsou jistí lidé, kteří se mezi (vás) vetřeli – o jejich odsouzení je už dávno předem napsáno - jsou to bezbožní lidé, kteří říkají že pod Boží milostí lze žít chlípně a zapírají našeho jediného vládce a Pána Ježíše Krista.
 5. Chtěl bych vám připomenout, i když to už víte, že ačkoliv Ježíš zachránil lid ze země Egyptské, posléze zničil ty, kdo nevěřili.
 6. A (připomínám i) anděly, kteří nezůstali v oblasti jim vymezené autority, ale opustili místo, kam patřili. Ty drží neustále* v poutech, v temnotě, pro soud (spravedlnost) toho velikého dne.
 7. Dokonce i Sodoma a Gomora a města okolo nich, která se, stejně jako tito, zabývaly sexuálními nemorálnostmi a nepřirozenými praktikami, jsou dány jako příklad, trpící spravedlnost věk-trvajícího ohně.
 8. Stejně tak tito lidé – (věřící ve) snová vidění - žijí nemorální životy, vzdorují autoritě a posmívají se nadpřirozeným bytostem.
 9. Ale ani archanděl Michal, když mluvil s ďáblem a dohadoval se s ním o Mojžíšově těle, se neodvážil ho nějak urážlivě soudit, ale řekl mu, „Ať tě pokárá Pán!“
 10. Zatímco tito mluví zle o věcech, o kterých nic nevědí. Chovají se instinktivně jako nemyslící zvířata a to je zničí.
 11. Běda jim! Protože se vydali cestou Kaina, chybovali jako Balám, který podváděl lidi pro peníze a zahynuli jako Kore ve své vzpouře.
 12. Když s vámi tito lidé jedí na hostině, (kterou si připomínáte Pánovu)** lásku, jsou jako skryté skály (na kterých byste mohli ztroskotat), jsou to nestydatí pastýři, kteří vykrmují sami sebe. Jsou jako mraky bez vody, (ze kterých nezaprší), unášené větrem. Jsou jako stromy na podzim, bez ovoce, dvakrát mrtvé, vykořeněné,
 13. jsou jako divoké mořské vlny, které mají místo pěny hanebné skutky, jsou jako putující hvězdy, zadržené v příšeří temnoty až do věku.
 14. I o nich prorokoval Enoch, sedmý od Adama, když řekl, „Hle, Pán přišel s deseti tisíci svých svatých,
 15. aby vykonal soud (spravedlnost) nade všemi. On usvědčí všechny bezbožné ze všech jejich bezbožných skutků, které spáchali a ze všech urážek (=drsných věcí), které o něm ti bezbožní hříšníci řekli.“
 16. Jsou to reptalové a nespokojenci, jednají podle svých žádostí a když mluví, tak hodně přehánějí a lichotí lidem, aby z toho měli výhody.
 17. Ale vy, drazí, si pamatujte na slova, která už dříve řekli apoštolé našeho Pána Ježíše Krista.
 18. Řekli vám, že „v posledním čase budou posměvači, kteří budou jednat podle svých vlastních bezbožných žádostí.“
 19. To jsou ti, co působí rozdělení, světští lidé, kteří nemají Ducha.
 20. Ale vy, drazí, se budujte v nejsvětější víře, modlete se v Duchu Svatém,
 21. zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte slitování našeho Pána Ježíše Krista (které povede) k aionion životu (?budoucího věku).
 22. Nad některými se slitovávejte, (ale) rozsuzujte to,
 23. jiné také zachraňte, vytrhněte je z ohně, (ale) slitovávejte se nad nimi se strachem a hnuste si i to oblečení poskvrněné tělem.
 24. Tomu, který je schopný vás ochránit od pádu a postavit vás bez poskvrny do přítomnosti své slávy, s velkou radostí,
 25. Bohu, našemu Zachránci, který jediný je moudrý, (tomu) buď sláva a majestát a vláda a moc, před veškerým časem, nyní, i po všechny věky. Amen.
   
  * trochu zvláštní, že tohle je jedno ze dvou míst, kde má být použité slovo pro „věčnost“ (druhé je v Řím. 20 o Boží věčné moci), ale jsou ve věčných poutech (jen) do dne soudu a ABiPE překládá jako „unsees chains“ - neviděné řetězy? Ještě je v ABiPE, že opustili svůj způsob života, ale všude jinde spíš příbytek
  ** první církev neměla Večeři Páně jako my, ale sešli se k jídlu, během kterého také lámali chleba… říká se tomu „hody lásky“
  Celý Juda má složité věty, tak dost vycházím z New Living Translation, což je trochu volnější a jde to po smyslu…