right home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Tesalonickým, 1. kapitola

 1. Pavel, Silvanus a Timoteus těm, kteří se shromažďují v Tesalonice* v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Ať máte milost a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
 2. Stále Bohu děkujeme za vás za všechny, když se za vás modlíme
 3. a neustále vzpomínáme na vaše skutky víry, na vaši práci lásky a na to, že setrváváte v naději v našeho Pána Ježíše Krista před naším Bohem a Otcem.
 4. Víme, bratři Bohem milovaní, že jste vyvolení,
 5. protože naše Dobrá zpráva k vám nepřišla pouze se slovy, ale také s mocí a v Duchu Svatém a s mnohým ujištěním. Víte, jak jsme mezi vámi žili a jak jsme vám pomáhali.
 6. Začali jste napodobovat nás a Pána a přijali jste slovo s radostí Ducha Svatého, navzdory velkému soužení, (které vám to přineslo).
 7. a tak jste se stali příkladem všem, kdo věří, v Makedonii a v Acháji.
 8. Neboť Pánovo slovo díky vám znělo nejen v Makedonii a v Acháji, ale všude, kam vaše víra v Boha dosáhla, takže už nemusíme nic říkat,
 9. protože lidé si sami vyprávějí o tom, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili živému a pravému Bohu
 10. a čekali na jeho Syna z nebe, kterého vzkřísil z mrtvých – Ježíše, který nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu.
   
  * tj. Soluň, nejvýznamnější město v řecké Makedonii #g#