home        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

1. Korintským, 15. kapitola

 1. Nyní vám, bratři, připomínám dobrou zprávu, kterou jsem vám kázal, kterou jste také přijali a ve které i stojíte
 2. a skrze niž jste také zachraňováni, pokud se pevně držíte slova, které jsem vám kázal. Pokud jste tedy původně neuvěřili něčemu nepravdivému. (NLT – dosl. neuvěřili nadarmo)
 3. Neboť jsem vám předal všechno důležité, co jsem sám přijal: že Kristus zemřel na naše hříchy podle Písma,
 4. že byl pohřben a že byl vzkříšen třetího dne podle Písma,
 5. a že se ukázal Kéfovi, a pak dvanácti.
 6. Pak se ukázal více než pěti stům bratřím najednou, z nichž mnozí zůstávají doposud, ale někteří zemřeli.
 7. Pak se ukázal Jakubovi, pak všem apoštolům
 8. a nakonec jako předčasně narozenému (dítěti) se ukázal i mně.
 9. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů a ani si nezasloužím, aby se mi tak říkalo, protože jsem pronásledoval Boží shromáždění.
 10. Ale z milosti Boží jsem, co jsem. Jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, ale pracoval jsem víc než oni všichni, ne já, ale Boží milost, která byla se mnou.
 11. Ať už to jsem já nebo oni, tak kážeme, a tak jste uvěřili.
 12. Když je tedy kázáno o Kristu, že vstal z mrtvých, jak je možné, že někteří z vás říkají, že zmrtvýchvstání neexistuje?
 13. Pokud neexistuje zmrtvýchvstání, tak ani Kristus nebyl vzkříšen.
 14. Pokud Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše kázání marné a vaše víra je také marná.
 15. Ano, pak bychom byli falešnými Božími svědky, protože jsme svědčili o Bohu, že vzkřísil Krista, kterého nevzkřísil, pokud je to tak, že mrtví nebývají vzkříšeni.
 16. Neboť jestliže mrtví nebývají vzkříšeni, nebyl ani Kristus vzkříšen.
 17. Pokud Kristus nebyl vzkříšen, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších.
 18. Pak i ti, kteří zemřeli v Kristu, zahynuli.
 19. Pokud bychom doufali v Krista jen v tomto životě, jsme na tom hůř než všichni ostatní lidé.
 20. Každopádně Kristus byl vzkříšen z mrtvých. Stal se první sklizní těch, kdo zemřeli.
 21. Neboť jelikož skrze člověka přišla smrt, skrze člověka přišlo i zmrtvýchvstání.
 22. Neboť tak jako v Adamovi všichni umírají, tak budou také v Kristu všichni oživeni.
 23. Ale všechno ve svém pořadí. Kristus, prvotina, pak ti, kdo jsou Kristovi při jeho příchodu,
 24. pak (bude) konec, když předá království Bohu a Otci, když zruší každou vládu, autoritu a moc.
 25. Neboť musí vládnout, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy.
 26. Poslední nepřítel, který bude zničen, je smrt.
 27. Neboť ‚všechno podřídil pod jeho nohy.‘ Když však řekl, že je všechno poddány, je zřejmé, že všechno kromě toho, který mu všechno poddal.
 28. Až mu budou všechny věci poddány, pak se i Syn sám poddá tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.
 29. Co pak dělají ti, kdo se nechávají pokřtít za mrtvé? Pokud mrtví vůbec nevstávají z mrtvých, proč se za ně nechávají pokřtít?
 30. Proč jsme také každou hodinu v nebezpečí?
 31. Každý den čelím smrti, je to tak jisté jako to, že vy jste, bratři, moje chlouba v Kristu.
 32. Pokud jsem se utkal s šelmami v Efesu jen kvůli lidem, co z toho mám? Pokud mrtví nevstávají z mrtvých, pak „jezme a pijme, neboť zítra zemřeme“.
 33. Nenechte se podvést! „Špatná společnost kazí dobré mravy.“
 34. Vystřízlivějte, jak je náležité a nehřešte, někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu (jsou ignoranti). Říkám to k vaší hanbě.
 35. Ale někdo by mohl říct, „Jak budou mrtví vzkříšeni?“ a „Jaký druh těla budou mít?“
 36. Hlupáku, to, co zaséváš, nevyroste, dokud to nezemře.
 37. To, co zaséváš, není to tělo, které bude pak, ale holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné.
 38. Ale Bůh tomu dá takové tělo, jak plánuje, každému semeni náležitý druh těla.
 39. Všechna těla nejsou stejná, ale existují lidská těla, zvířecí těla, jiná mají ryby a jiná ptáci.
 40. Jsou těla nebeská a těla pozemská a nebeská těla se rozhodně liší od těch pozemských svou nádherou.
 41. Jiná je nádhera slunce a jiná nádhera měsíce a jiná nádhera hvězd a jedna hvězda se liší od druhé svou nádherou.
 42. Tak je to i se vzkříšením mrtvých. Zasévá se (pohřbívá se) něco, co se rozkládá a křísí se nesmrtelné.
 43. Zasévá se nedůstojné a vstává nádherné. Zasévá se ve slabosti a vstává v moci.
 44. Zasévá se tělo fyzické a vstává tělo duchovní. Existuje fyzické tělo a existuje duchovní tělo.
 45. Jak je napsáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší“, poslední Adam duchem dávajícím život.
 46. Každopádně nejdříve není to duchovní, ale fyzické a pak duchovní.
 47. První člověk byl ze země, udělaný z prachu, druhý člověk z nebe.
 48. Tak jako byl ten první udělaný z prachu, takoví jsou i ti udělaní z prachu a takoví jako je ten nebeský (jsou) i ti nebeští.
 49. A tak jako jsme podobní tomu udělanému z prachu, tak budeme podobní také tomu nebeskému.
 50. Ale říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže získat Boží království a to, co se rozkládá, nemůže získat nesmrtelnost.
 51. Hle, říkám vám tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni
 52. v okamžiku, jako při mrknutí oka, při zvuku poslední polnice. Polnice zazní a mrtví vstanou neporušitelní a my budeme proměněni.
 53. Je nutné, aby toto porušitelné na sebe vzalo neporušitelné a to smrtelné na sebe vzalo nesmrtelnost.
 54. A když na sebe toto porušitelné vezme to neporušitelné a to smrtelné na sebe vezme nesmrtelnost, pak se naplní slovo, kde je napsáno: „Smrt byla zničena ve vítězství.
 55. Smrti, kde je tvůj osten? Kde je, smrti, tvé vítězství?“*
 56. Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je zákon,
 57. Díky Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
 58. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, vždy oplývejte v Pánově díle, vždyť víte, že vaše práce pro Pána není marná.
   
  * Ozeáš 13:14 – tam je smrti a šeole...