right home left        Články       Pointa       O překladu       Odkazy       Kontakt   

Nepekelná Bible - Nový Zákon

Matouš, 16. kapitola

 1. Farizeové a saduceové přišli a aby ho zkoušeli, žádali ho o znamení z nebe,
 2. ale on jim odpověděl, „Víte, že se říká, 'Červené nebe večer znamená hezké počasí další den.'
 3. a 'červené zatažené nebe ráno znamená, že ten den bude ošklivo.' Pokrytci! Víte, jak posuzovat vzhled oblohy, ale neumíte rozlišit znamení časů!
 4. Zlá a cizoložící generace se domáhá znamení, ale žádné znamení jim nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše." Opustil je a šel pryč.
 5. Učedníci přišli na druhou stranu a zapomněli s sebou vzít chleby.
 6. Ježíš jim řekl, „Dávejte si pozor a vyvarujte se kvasu farizeů a saduceů."
 7. Radili se mezi sebou a říkali, „Nevzali jsme chleby.“
 8. Ježíš si toho byl vědom a řekl, „Proč společně uvažujete nad tím, že jste 'nevzali chleby', vy malověrní?
 9. Nepamatujete si na těch pět chlebů pro pět tisíc a kolik košů jste posbírali a neuvědomujete si to?
 10. Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce a kolik košů jste posbírali?
 11. Jak to, že nechápete, že jsem vám neříkal nic ohledně chlebů? Ale vyvarujte se kvasu farizeů a saduceů."
 12. Pak pochopili, že jim neříkal, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale učení farizeů a saduceů.
 13. Pak, když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků a řekl, „Kdo lidé říkají, že jsem já, Syn člověka?"
 14. Oni řekli, „Někteří říkají, že Jan Křtitel, jiní že Eliáš a jiní že Jeremiáš nebo jeden z proroků.“
 15. On jim řekl, „Ale kdo jsem podle vás?“
 16. Šimon Petr odpověděl, „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha.“
 17. Ježíš mu odpověděl, „Požehnaný jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
 18. Také ti říkám, že jsi Petr (Petros) a na té skále (petra) vzbuduji své shromáždění a brány šeolu proti němu neobstojí.
 19. Dám ti klíče Nebeského království a cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno v nebesích a cokoliv uvolníš na zemi, bude uvolněno i v nebesích."
 20. Pak nařídil svým učedníkům, aby nikomu neříkali, že on je Kristus.
 21. Od toho času začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a vytrpět mnoho věcí od starších, nejvyšších kněží a učitelů zákona a být zabit a třetího dne vzkříšen.
 22. Petr si ho vzal stranou a začal ho napomínat a řekl, „Ať tě něco takového ani nenapadá, Pane! To se ti nikdy nestane."
 23. Ale on se otočil a řekl Petrovi, „Jdi ode mne, Satane! Pokoušíš mě, protože nepřemýšlíš jako Bůh, ale jako člověk."
 24. Pak Ježíš řekl svým učedníkům, „Pokud mě někdo touží následovat, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.
 25. Kdokoliv touží zachránit svou duši, ztratí ji a kdokoliv kvůli mně ztratí svou duši, nalezne ji.
 26. Neboť co z toho člověk má, pokud získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo co dá člověk výměnou za svou duši? (život)
 27. Neboť Syn člověka přijde se slávou svého Otce a s jeho anděly, a pak odplatí každému podle jeho skutků.
 28. Myslím to vážně, že tady stojí někteří, kteří určitě nezemřou, dokud neuvidí přicházet Syna člověka ve svém Království.